Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník").

 

Truck Centre Praha sro
IČO: 25709682
so sídlom Chemická 951, Kunratice, 148 00, Praha 4
spoločnosť zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 63211
(ďalej len "predávajúci")

1.2. Tieto obchodné podmienky sa použijú výlučne pre rezerváciu tovaru z internetového obchodu umiestneného na stránkach www.vanscentre.com, teda predovšetkým ojazdených úžitkových vozidiel (ďalej ako "tovar").

1.3. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a podnikateľa, ktorý uzatvára rezervačný zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, (ďalej len "záujemca") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupné na internetovej adrese www.vanscentre.com (ďalej len "internetový obchod ").

1.4. Záujemca berie na vedomie, že internetový obchod je určený len pre podnikateľov, a nie pre spotrebiteľov. V prípade, že má spotrebiteľ záujem o zakúpenie vystaveného tovaru, môže si ich zakúpiť priamo v prevádzke predávajúceho.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou rezervačnej zmluvy, na základe ktorej má následne dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy k objednanému tovaru. Odlišné dojednania v rezervačný alebo kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.6. Tieto obchodné podmienky a rezervačné zmluva sa uzatvárajú v jazyku internetového obchodu, ktorý si záujemcov vyberie.

2. Informácie o tovare a cenách

2.1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru, jeho hlavných vlastností a rezervačného poplatku, sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť rezervačný alebo kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.3. Vzhľadom k špecifickému druhu predávaného tovaru - berie záujemcov na vedomie, že tovar je nutné si prevziať v prevádzke predávajúceho.

2.4. Prípadné zľavy kúpnej ceny tovaru, akcie a vernostné programy nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s záujemcom inak.

2.5. Pri každom tovare je uvedená okrem jeho ceny uvedená aj výška rezervačného poplatku.

3. Objednávka a uzatvorenie rezervačnej zmluvy

3.1. Náklady vzniknuté záujemcovia pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím rezervačnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí záujemcu sám. Tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3.2. Záujemca uzatvára rezervačný zmluvu prostredníctvom objednávky zo svojho zákazníckeho účtu, ktorý si predtým registroval.

3.3. Pred odoslaním objednávky je záujemcovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle záujemcov predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ZAPLATIŤ A OBJEDNAŤ. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie záujemcov o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3.4. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci záujemcovia potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú záujemca pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie rezervačnej zmluvy.

3.5. Uzatvorením rezervačnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje, že po dobu 14 dní (ďalej len "rezervačné lehota") neuzavrie rezervačnú zmluvu ani inú obdobnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve či kúpnu zmluvu alebo inú obdobnú zmluvu o prevode týkajúce sa rezervovaného tovar s inou osobou ako so záujemcom alebo ním splnomocnenou osobou. Rezervačný lehotu možno predĺžiť po dohode zmluvných strán.

3.6. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle záujemcovi na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh rezervačné zmluvy a rezervačné zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením záujemcov o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci môže objednávku alebo rezervačný zmluvu zrušiť, ak nemôže tovar dodať.

3.7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Záujemca môže zrušiť objednávku a rezerváciu len na základe dohody s predávajúcim.

3.8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru alebo rezervačného poplatku v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať záujemcovia tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že záujemcovia bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje záujemcov o chybe bez zbytočného odkladu a zašle záujemcovi na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh rezervačné zmluvy a rezervačné zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí záujemcom na emailovú adresu predávajúceho.

4. Uzavretie kúpnej zmluvy

4.1. Záujemca a predávajúci sa zaväzujú uzavrieť kúpnu zmluvu k rezervovanému tovaru, ktorou sa predávajúci zaviaže odovzdať záujemcovi tovar a umožniť mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo a záujemcov sa za tovar zaviaže zaplatiť kúpnu cenu tovaru uvedenú v internetovom obchode, a to najneskôr v posledný deň rezervačný lehoty .

4.2. Záujemca je povinný sa k uzavretiu kúpnej zmluvy dostaviť v rezervačný lehote do prevádzky predávajúceho v predajnej dobe prevádzkarne. Predávajúci záujemcovia odporúča si k uzavretiu kúpnej zmluvy dohodnúť schôdzku prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho.

5. Zákaznícky účet

5.1. Na základe registrácie záujemcov uskutočnenej v internetovom obchode môže záujemca pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže záujemcov vykonávať objednávanie - rezerváciu tovaru.

5.2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je záujemca povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Záujemca je povinný uviesť svoje IČO, ak ho neuvedie, tak nie je možné dokončiť rezerváciu. Údaje uvedené v užívateľskom účte je záujemca pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené záujemcom v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Záujemca je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

5.4. Záujemca nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď záujemca svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď záujemca poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

5.6. Záujemca berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

6. Platobné podmienky a dodanie tovaru

6.1. Po rezervácii tovaru je záujemca povinný uhradiť rezervačný poplatok.

6.2. Rezervačný poplatok je záujemca povinný uhradiť Kartou prostredníctvom platobnej brány ihneď po vykonaní objednávky.

6.3. Rezervačný poplatok bude započítaný na kúpnu cenu tovaru.

6.4. Zostávajúca časť kúpnej ceny bude záujemcom uhradená pri uzatvorení kúpnej zmluvy, pokiaľ sa predávajúci so záujemcom nedohodne na inej lehote splatnosti.

6.5. Rezervačný poplatok sa dojednáva zásadne ako nevratný. O vrátení rezervačného poplatku záujemcovia môže dôjsť len v prípade, že nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane predávajúceho. Predávajúci v tomto prípade vráti predávajúci rezervačný poplatok záujemcovia do 10 (desiatich) dní odo dňa skončenia rezervačný lehoty.

6.6. Rezervačný poplatok sa dojednáva zásadne ako nevratný. O vrátení rezervačného poplatku záujemcovia môže dôjsť len v prípade, že nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane predávajúceho. Týmito dôvodmi je predovšetkým, že dôjde k zničeniu, odcudzeniu, podstatnej zmene tovar alebo predávajúci kúpnu zmluvu so záujemcom v rezervačný lehote neuzavrie, ani napriek písomnej výzve zo strany záujemcu. Predávajúci v tomto prípade vráti rezervačný poplatok záujemcovia do 10 (desiatich) dní odo dňa skončenia rezervačný lehoty, a to rovnakým spôsobom akým bol rezervačný poplatok uhradený. Ak bol rezervačný poplatok uhradený prostredníctvom platobnej karty, bude poplatok vrátený späť na platobnú kartu, ktorou bola platba vykonaná.

6.7. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar záujemcovia v prevádzke predávajúceho po uzavretí kúpnej zmluvy a úhrade celej kúpnej ceny, ak nie je dohodnuté inak.

6.8. Po zaplatení rezervačného poplatku predávajúci vystaví záujemcovia daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu záujemcov.

6.9. Vylučuje sa akýkoľvek nárok záujemcov na náhradu škody plynúce z toho, že zo strany predávajúceho nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Prevzatím tovaru prechádzajú na záujemcu všetky riziká spojené s nebezpečenstvom náhodnej skazy, náhodného zhoršenia predmetu kúpy vr. nebezpečenstvo jeho poškodenia, zničenia, odcudzenia a pod. Predávajúci preto nezodpovedá za vady tovaru (s výnimkou vád právnych), ktoré budú zistené záujemcom až po prevzatí boží. Predávajúci ďalej nezodpovedá záujemcovi za skryté vady tovaru, ktoré sa stali zjavnými až po jeho prevzatí záujemcom. Záujemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že s výnimkou vád právnych je povinný všetky vady tovaru oznámiť predávajúcemu najneskôr pri prehliadke tovaru a skúšobnej jazde.

7.2. Záujemca je uzrozumený a súhlasí s tým, že ak kedykoľvek neskôr vyjde najavo, že tovar v čase uzavretia rezervačnej zmluvy trpelo takú vadou, ktorá nebola obom zmluvným stranám známa, a ktorá sa stala zjavnou až po uzavretí tejto zmluvy, predávajúci za túto vadu žiadnym spôsobom neodpovedá. Záujemca prehlasuje, že je uzrozumený s tým, že tovar je ojazdené vozidlo a súčiastky sa môžu kedykoľvek v budúcnosti opotrebovať, čo nemožno považovať za skrytú vadu, pretože je nemožné pre obe zmluvné strany vedieť alebo predvídať, ktorá súčiastka alebo kedy sa môže opotrebovať. Záujemca berie na vedomie a akceptuje všetky uvedené riziká s pochopením, že predávajúci nemôže byť a nie je zodpovedný za stav tovaru a jeho opotrebovanie. S ohľadom na to, že tovar bol v držbe (vo vlastníctve) viac osôb, nezodpovedá predávajúci najmä za správnosť a pravdivosť údajov uvedených na počítadle najazdených kilometrov, keď zhora zapísaný údaj o tomto počte je len údajom deklarovaným a zisteným z príslušného počítadla, ktoré predávajúci nemá možnosť overiť a ďalej predávajúci nezodpovedá za správnosť uvedenie dátumu výroby tovaru. S ohľadom na to, že tovar bol v držbe (vo vlastníctve) viac osôb, tak predávajúci záujemcovia nezaručuje, že stav predmetného tovar spĺňa podmienky kladené vyhláškou č. 302/2001 Zb. pre Evidenčné kontrolu vozidlá - tovaru, čo záujemcov berie na vedomie a súhlasí s tým.

7.3. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o tovar - používané, ojazdené vozidlo, nevznikajú záujemcovia práva z vád zodpovedajúcich miere používania veci alebo opotrebovanie tovaru v čase prechodu nebezpečenstva škody na záujemcov, a to ani v prípade, že sa prejaví až neskôr a predávajúci na ne výslovne neupozornil; predávajúci nezodpovedá ani za škody z takýchto vád vzniknuté. Záujemcovia tiež nevznikajú práva z chybného plnenia, pokiaľ ide o akékoľvek chyby na tovare alebo škody vzniknuté v dôsledku zanedbania servisných úkonov na tovar či obvyklé údržby záujemcu alebo v dôsledku toho, že záujemcov nevykonal na tovar opravy či údržbu, na ktorých potrebu bol upozornený alebo ktorých potreba alebo vhodnosť je všeobecne známa. Skutočnosť, že vada existovala už v okamihu prevzatia tovaru, je povinný preukázať záujemcu.

7.4. Záujemca je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady a tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri uzavretí kúpnej zmluvy a prevzatia tovaru, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 2112 Občianskeho zákonníka pri prevzatí tovaru od predávajúceho, v opačnom prípade jeho nároky zo zodpovednosti za vady zanikajú. Záujemca berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od rezervačnej zmluvy ani kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. Vylučuje sa použitia ustanovenia § 2110 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom k charakteru predmetu kúpy nie je záujemca oprávnený požadovať výmenu veci (dodanie nové veci). V prípade, že záujemca požaduje opravu tovaru, je povinný tovar pristaviť do prevádzky predávajúceho, v ktorej tovar kúpil, ak nebude dohodnuté inak. Po vykonaní opravy je záujemca povinný na výzvu predávajúceho si tovar prevziať. O spôsobe vykonania opravy rozhoduje predávajúci.

8. Doručovanie

8.1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

8.2. Záujemca doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje záujemcovia korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Tento článok zakotvuje pravidlá ochrany osobných údajov záujemcu, ak je záujemcov fyzickou osobou, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej ako "GDPR"). Predávajúci sa GDPR pri spracovaní osobných údajov záujemcov riadi a spracováva osobné údaje len v súlade s GDPR.

9.2. Pri registrovanie používateľského účtu a uzatvorenie rezervačné a kúpnej zmluvy dochádza k odovzdaniu osobných údajov záujemcov predávajúcemu a ich následnému spracovaniu predávajúcim.

9.3. Osobnými údajmi, ktoré bude predávajúci o záujemcom spracovávať, sú jeho meno, email, telefón, fakturačné údaje (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ) a uskutočnené nákupy.

9.4. Právnym základom spracovanie osobných údajov je, že tieto osobné údaje sú potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy, k plneniu kúpnej zmluvy, k fakturácii a uplatnení práv zo záruky či vrátenie tovaru.

9.5. Osobné údaje budú predávajúcim spracovávané po dobu plnenia zmluvy, behu záručnej doby a 10 rokov po ukončení záručnej doby ako dôkaz proti právnym nárokom. Osobné údaje, ktoré je nutné podľa príslušných zákonov uchovávať aj potom, budú spracovávané po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávané v súvislosti s používateľským účtom budú spracovávané 10 rokov po poslednom prihlásení, ak záujemca svoj účet nezruší skôr.

9.6. K osobným údajom budú mať prístup zamestnanci predávajúceho a externé spracovatelia - čo sú účtovné, daňoví, právne a marketingoví poradcovia predávajúceho.

9.7. Osobné údaje budú odovzdávané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii len v prípade zálohy dát za účelom lepšej ochrany dát a osobných údajov pred stratou či zničením.

9.8. Záujemca má právo opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR.

9.9. Záujemca môže kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9.10. Bližšie a podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktorými sa predávajúci riadi. V týchto zásadách sú tiež podrobne uvedené a popísaná práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktorá môže záujemcov v súvislosti so svojimi osobnými údajmi uplatniť. Zásady sú dostupné na webových stránkach www.vanscentre.com

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Každá dohoda medzi predávajúcim a záujemcom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku záujemcovia viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

10.3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

10.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Záujemca nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

10.5. Záujemca týmto na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10.6. Rezervačný zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22.5.2018